Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Adennill Dyled am symiau o hyd at £100,000

Mae’r costau hyn yn berthnasol os yw eich hawliad yn gysylltiedig ag anfoneb heb ei thalu lle nad oes anghydfod a lle nad oes angen cymryd unrhyw gamau gorfodi. Os bydd y parti arall yn anghytuno â’ch hawliad ar unrhyw adeg byddwn yn trafod unrhyw gamau pellach y mae angen i chi eu cymryd ac yn rhoi cyngor newydd i chi ynghylch costau os bydd angen. Gallwn wneud y gwaith am ffi sefydlog (ee os oes angen anfon llythyr unigol) neu ar sail cyfradd fesul awr os bydd angen gwneud rhagor o waith. Mae’r tabl isod yn nodi ein ffioedd sefydlog mewn perthynas â hawliadau heb anghydfod.

Gwerth y Ddyled Ffi’r Llys Ein Ffi (yn cynnwys TAW) Cyfanswm
Hyd at £5,000 £25 i £185 £200 (£240) £265 – £425
£5,001 – £10,000 £410 £400 (£480) £890
£10,001 – £25,000 4.5% o werth yr hawliad £750 (£900) £1350 – £2025
£25,001 – £50,000 4.5% o werth yr hawliad £2,000 (£2,400) £3525 – £4650
£50,001 – £100,000 4.5% o werth yr hawliad £3,000 (£3,600) £5850 – £8100

Dylai busnes sy’n dymuno bwrw ymlaen â hawliad nodi’r canlynol:

  • Nid oes modd adennill yr elfen TAW o’n ffi oddi wrth eich dyledwr
  • Gallai llog ac iawndal olygu bod y ddyled mewn band uwch, sy’n golygu costau uwch
  • Nid yw’r costau a nodir uchod yn berthnasol i faterion lle y mae angen cymryd camau gorfodi fel beilïau neu orchmynion atafaelu enillion er mwyn casglu eich dyled

Mae’n ffi yn cynnwys:

  • Derbyn eich cyfarwyddyd ac adolygu’r dogfennau
  • Cynnal y chwiliadau priodol
  • Anfon llythyr cyn cymryd camau ac o leiaf un llythyr dilynol
  • Derbyn taliad a’i anfon ymlaen atoch, neu os na chaiff y ddyled ei thalu, drafftio ac anfon yr hawliad
  • Os na dderbynnir cydnabyddiaeth o wasanaeth neu amddiffyniad, byddwn yn cyflwyno cais i’r Llys am Ddyfarniad trwy ddiffyg
  • Pan dderbynnir Dyfarniad trwy ddiffyg byddwn yn ysgrifennu at yr ochr arall er mwyn gofyn am daliad
  • Os na dderbynnir taliad o fewn 14 diwrnod byddwn yn eich cynghori ynghylch y cam nesaf er mwyn gorfodi dyfarniad a chost debygol hyn

Costau ychwanegol

Os na fydd y dyledwr yn gwneud taliad byddwn gan amlaf yn cynghori bod camau beili yn cael eu cymryd. Gan ddibynnu ar faint y ddyled byddwn gan amlaf yn cynghori fod Dyfarniad gan Lys Sirol yn cael ei droi’n Writ Reoli gan yr Uchel Lys. Codir ffi gan y Llys o £66 am hyn. Ein ffioedd ni am ymdrin â’r Beilïau ar eich rhan fyddai £100 + TAW (£120). Caiff camau gorfodi pellach eu trafod ar y pryd a byddwn yn nodi’r costau os bydd angen cymryd rhagor o gamau.

Amserlen

Fel arall mae’r broses o dderbyn cyfarwyddyd i dderbyn Dyfarniad trwy ddiffyg yn cymryd rhwng 8 a 10 wythnos a bydd taliad oddi wrth yr ochr arall yn cael ei orchymyn ar unwaith fel rheol. Os bydd angen cymryd camau gorfodi, fel Beilïau, gall gymryd mwy o amser i’w ddatrys.
O safbwynt hawliadau mwy anarferol neu gamau a amddiffynnir rydym yn codi ein cyfradd yr awr o £220 + TAW. Gallwn wrth gwrs gyflwyno amcangyfrif o’r costau ar gyfer hawliad o’r fath.