Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Cwestiwn rhyfedd i’w ofyn i ffermwyr o bosibl, pwy sy’n berchen ar eu fferm? Gallwn gymryd yn ganiataol y byddant yn gwybod? Neu i’w ofyn i berchenogion busnes, pwy sy’n berchen ar eu swyddfa neu ffatri?   Gall bod yn berchen ar eiddo fod yn ddigon cymhleth os nad oes busnes ynghlwm wrth y cyswllt […]

  • Dyma gwestiwn y mae pobl yn ei ofyn yn rheolaidd. Unwaith yr ydych wedi dewis cartref eich breuddwydion ac rydych wedi sicrhau’r cyllid ar gyfer ei brynu mae’n rhaid i chi ymdrin â’r holl waith papur cyfreithiol. Gall hyn godi ofn ar rai pobl gan fod angen ymdrin â “chwiliadau”, “teitlau”, “cyfamodau”, “hawddfreintiau”, “cyfnewid” a […]

  • Wrth i ni fynd yn hŷn mae’n dod yn fwyfwy pwysig ein bod yn sicrhau bod ein materion mewn trefn.    Cyngor Cyfreithwyr Llys Cennen bob amser yw y dylai ein cleientiaid fod ag ewyllys a hefyd Atwrneiaeth Arhosol yn eu lle (gweler ein blogiau blaenorol).  Yn anffodus, ac am ba bynnag reswm, nid yw pobl […]

  • “Yn sgil yr Etholiad Cyffredinol mae’r newidiadau wedi ei diddymu, ond gwylier yma ar ol yr 8fed o Fehefin…”

  • Mae Robert Chote o’r swyddfa sy’n gyfrifol am y Gyllideb wedi amcangyfrif yn ddiweddar y byddai codi ffioedd profiant sy’n gymesur â gwerth yr ystâd yn creu cymaint â £300 miliwn ar gyfer y Refeniw bob blwyddyn ac y dylid bellach ei ystyried yn dreth. O 1 Mai eleni bydd y ffioedd yn seiliedig ar […]

  • Amcangyfrifir nad yw dau draean ohonom wedi gwneud ewyllys eto, a’n bod yn credu y bydd ein perthynas agosaf yn derbyn ein hasedau’n awtomatig pan fyddwn yn marw. Nid dyma’r sefyllfa bob amser. Gan ddibynnu ar faint ystâd, efallai na fydd holl asedau pâr priod hyd yn oed yn mynd i’r gŵr neu’r wraig yn […]

  • O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 caiff rhwymedigaethau cyfreithiol newydd eu gosod ar landlordiaid sy’n gosod eu heiddo ar rent yng Nghymru. O dan y Ddeddf uchod mae’n rhaid i bob landlord yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 23 Tachwedd 2015 ac mae gan landlordiaid flwyddyn i […]

  • Yn ddiamau, dylai hyd yn oed y cyfreithwyr mwyaf profiadol fod yn barod bob amser i dderbyn cyngor cyfreithiol annibynnol. Awgryma achos diweddar fod hyn yn fwy perthnasol nag erioed i bobl anghymwys sy’n ceisio cynrychioli eu hunain. Caiff Hawliwr neu Amddiffynnydd sy’n cynrychioli ei hun ei alw’n ymgyfreithiwr drosto’i hun. Ers i gymorth cyfreithiol […]

  • Mewn hinsawdd ariannol anodd mae’n gryn demtasiwn i geisio arbed arian drwy drefnu Grant Profiant mewn ystad heb gymorth cyfreithiwr. Eto i gyd, awgryma’r ffigurau diweddaraf sydd wedi’u rhyddhau gan yr Uchel Lys nad yw mynd ati eich hun yn syniad da. Dengys ffigurau gan Adran Siawnsri’r Uchel Lys fod nifer yr hawliadau yn erbyn […]

  • Mae pawb yn hoffi bargen a gall pobl dybio bod prynu pecyn ewyllys o siop ar y Stryd Fawr neu o’r we yn syniad da ac yn ffordd dda o arbed arian drwy beidio â mynd i weld cyfreithiwr. Mae llawer yn tybio bod cost llunio ewyllys gyda chyfreithiwr gan amlaf lawer yn uwch na’r […]

1 2