O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 caiff rhwymedigaethau cyfreithiol newydd eu gosod ar landlordiaid sy’n gosod eu heiddo ar rent yng Nghymru.

O dan y Ddeddf uchod mae’n rhaid i bob landlord yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 23 Tachwedd 2015 ac mae gan landlordiaid flwyddyn i gydymffurfio. O’r herwydd, os ydych yn landlord mae’n hanfodol eich bod wedi cofrestru â Rhentu Doeth Cymru erbyn 23 Tachwedd 2016. Gallwch gofrestru ar-lein am £33.50 a chofrestru drwy ddefnyddio ffurflen gais ar bapur am £80.50. Mae’n rhaid i’r landlord gynnwys cyfeiriadau’r holl eiddo y maent yn eu gosod ar rent ar sail tenantiaeth sicr, tenantiaeth fyrddaliol sicr a thenantiaeth reoleiddiedig.

Bydd cofrestriad y landlord yn parhau am bum mlynedd ac ar ôl hynny bydd yn rhaid iddo ailgofrestru. Os bydd amgylchiadau’r landlord yn newid yn ystod y cyfnod hwn o bum mlynedd mae dyletswydd arno i hysbysu Rhentu Doeth Cymru, er enghraifft os yw ei gyfeiriad gohebu wedi newid neu os bydd yn prynu eiddo newydd i’w osod ar rent.

Mae’n rhaid i landlordiaid sy’n rheoli eu heiddo drostynt eu hunain gyflwyno cais am drwydded landlord. Mae gofyn iddynt wneud hyn yn ogystal â chofrestru fel landlord. I gael trwydded mae’n rhaid i’r landlord gwblhau cwrs hyfforddi. Ar ôl cwblhau’r cwrs caiff y papurau perthnasol eu cyflwyno i Rhentu Doeth Cymru a fydd yn penderfynu a gaiff trwydded ei dyfarnu ar sail y dybiaeth fod y landlord yn berson addas a phriodol. Bydd y drwydded hon yn ddilys am bum mlynedd.

Os ydych yn landlord sydd ag eiddo yng Nghymru ewch i wefan Rhentu Doeth Cymru sef www.rhentudoeth.llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth a’r ffurflenni cais perthnasol.

8 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.