Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

  • Wrth i ni fynd yn hŷn mae’n dod yn fwyfwy pwysig ein bod yn sicrhau bod ein materion mewn trefn.    Cyngor Cyfreithwyr Llys Cennen bob amser yw y dylai ein cleientiaid fod ag ewyllys a hefyd Atwrneiaeth Arhosol yn eu lle (gweler ein blogiau blaenorol).  Yn anffodus, ac am ba bynnag reswm, nid yw pobl […]

  • Amcangyfrifir nad yw dau draean ohonom wedi gwneud ewyllys eto, a’n bod yn credu y bydd ein perthynas agosaf yn derbyn ein hasedau’n awtomatig pan fyddwn yn marw. Nid dyma’r sefyllfa bob amser. Gan ddibynnu ar faint ystâd, efallai na fydd holl asedau pâr priod hyd yn oed yn mynd i’r gŵr neu’r wraig yn […]

  • O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 caiff rhwymedigaethau cyfreithiol newydd eu gosod ar landlordiaid sy’n gosod eu heiddo ar rent yng Nghymru. O dan y Ddeddf uchod mae’n rhaid i bob landlord yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 23 Tachwedd 2015 ac mae gan landlordiaid flwyddyn i […]

  • Yn ddiamau, dylai hyd yn oed y cyfreithwyr mwyaf profiadol fod yn barod bob amser i dderbyn cyngor cyfreithiol annibynnol. Awgryma achos diweddar fod hyn yn fwy perthnasol nag erioed i bobl anghymwys sy’n ceisio cynrychioli eu hunain. Caiff Hawliwr neu Amddiffynnydd sy’n cynrychioli ei hun ei alw’n ymgyfreithiwr drosto’i hun. Ers i gymorth cyfreithiol […]

  • Mewn hinsawdd ariannol anodd mae’n gryn demtasiwn i geisio arbed arian drwy drefnu Grant Profiant mewn ystad heb gymorth cyfreithiwr. Eto i gyd, awgryma’r ffigurau diweddaraf sydd wedi’u rhyddhau gan yr Uchel Lys nad yw mynd ati eich hun yn syniad da. Dengys ffigurau gan Adran Siawnsri’r Uchel Lys fod nifer yr hawliadau yn erbyn […]

  • Mae pawb yn hoffi bargen a gall pobl dybio bod prynu pecyn ewyllys o siop ar y Stryd Fawr neu o’r we yn syniad da ac yn ffordd dda o arbed arian drwy beidio â mynd i weld cyfreithiwr. Mae llawer yn tybio bod cost llunio ewyllys gyda chyfreithiwr gan amlaf lawer yn uwch na’r […]

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai’r dyddiad cau terfynol ar gyfer hawlio yn ôl ffioedd cartrefi gofal a dalwyd heb fod angen yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2003 hyd 31 Gorffennaf 2013 fydd 31 Gorffennaf 2014. Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar gael i unrhyw un sydd mewn cartref gofal oherwydd […]

  • Mae’n bleser gan Gyfreithwyr Llys Cennen gadarnhau eu bod wedi ymuno â Rhwydwaith y Gyfraith Cymru mewn menter newydd a chyffrous a fydd yn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid. Mae Llys Cennen wedi bod yn aelod o Connect2Law ers sawl blwyddyn. Rhwydwaith o gwmnïau cyfreithiol ydyw sy’n cyfeirio gwaith at ei gilydd drwy gwmni […]

  • Mae Pŵer Twrnai Parhaol yn ddogfen gyfreithiol bwerus sy’n eich galluogi i ddewis person a fyddai’n gofalu am eich materion os na fyddai modd i chi wneud hynny eich hun, er enghraifft yn sgil diffyg gallu meddyliol. Mae gwahaniaeth mawr rhwng Pŵer Twrnai Parhaol ac Ewyllys gan eu bod yn cyflawni swyddogaethau cwbl wahanol. Ni […]

  • Gall pobl nodi sawl rheswm dros beidio â gwneud ewyllys, gan gynnwys: Cost tybiedig gwneud ewyllys drwy gyfreithiwr. Rhagdybiaeth y bydd bopeth yn trosglwyddo i’w perthynas agosaf, beth bynnag sy’n digwydd. Cred nad oes ganddynt ddigon o asedau i gyfiawnhau gwneud ewyllys. Y syniad fod ewyllys yn rhywbeth i’w gwneud pan fyddwch yn hŷn. Amharodrwydd […]