Dyma gwestiwn y mae pobl yn ei ofyn yn rheolaidd. Unwaith yr ydych wedi dewis cartref eich breuddwydion ac rydych wedi sicrhau’r cyllid ar gyfer ei brynu mae’n rhaid i chi ymdrin â’r holl waith papur cyfreithiol. Gall hyn godi ofn ar rai pobl gan fod angen ymdrin â “chwiliadau”, “teitlau”, “cyfamodau”, “hawddfreintiau”, “cyfnewid” a “chwblhau” – geirfa gwbl newydd.

Y cam cyntaf yw sicrhau bod gan eich cyfreithiwr y cyllid cychwynnol. Mae hyn yn hollbwysig oherwydd os nad oes unrhyw arian yn y cyfrif ni all y cyfreithiwr ddechrau gweithio ar eich ffeil. Nid ydym ond yn gallu derbyn arian ar ôl i ni agor y ffeil a’ch derbyn fel cleient. Talu dros y ffôn â cherdyn yn ein derbynfa yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o dalu. Yn dilyn hyn bydd ein staff yn dechrau’r chwiliadau, ar yr un diwrnod gan amlaf.

Caiff y rhan fwyaf o’n chwiliadau eu harchebu’n electronig ac mae’r canlyniadau hefyd yn cael eu dychwelyd yn electronig. Y chwiliad y mae’n rhaid i ni aros hiraf amdano gan amlaf yw’r “chwiliad lleol” sy’n cynnwys gwybodaeth am waith cynnal a chadw ffyrdd, caniatadau cynllunio a rheoliadau adeiladu sydd wedi’u cymeradwyo. Mae rhai awdurdodau lleol yn dda iawn am roi’r wybodaeth sy’n ofynnol yn gyflym iawn tra nad yw eraill cystal. Gallwn roi gwybod i chi pa awdurdod lleol sy’n berthnasol i’ch cartref newydd a hefyd eich cynghori ynghylch a ddylem gyflwyno chwiliad electronig neu bapur ar eich rhan. Efallai y bydd yn rhaid i ni aros am gynllun gan y cyfreithiwr gwerthu ond mae’n aml yn bosibl haneru’r amseroedd chwilio!

Trafodwch â’ch cyfreithiwr darged realistig ar gyfer diwrnod cwblhau ond cofiwch hefyd y gall unrhyw beth ddigwydd; mae cymaint i’w drefnu a’i gadarnhau. Peidiwch ag archebu unrhyw wyliau/rhoi rhybudd ynghylch eich cartref rhent/trefnu cwmni i symud eich eiddo hyd nes y byddwch yn clywed gennym fod y dyddiad cwblhau yn ddyddiad pendant (fod contractau wedi’u cyfnewid). Cofiwch hefyd y gallai eich benthyciwr fod â gofynion penodol iawn pan fyddwn yn archebu’r cyllid terfynol, er enghraifft, mae un o fanciau’r Stryd Fawr yn gofyn i ni roi saith diwrnod gwaith o rybudd.

Rhowch wybod i ni sut yr hoffech i ni gysylltu â chi. E-bost yw’r dull rwyf i’n ei ffafrio; rwyf i bob amser yn ceisio ateb e-byst pobl ar yr un diwrnod, neu o leiaf y diwrnod canlynol. O’m rhan i, dyma’r ffordd gyflymaf o gysylltu â mi.

Rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod symud tŷ yn brofiad mor ddidrafferth â phosibl; pob hwyl!