Wrth i ni fynd yn hŷn mae’n dod yn fwyfwy pwysig ein bod yn sicrhau bod ein materion mewn trefn.    Cyngor Cyfreithwyr Llys Cennen bob amser yw y dylai ein cleientiaid fod ag ewyllys a hefyd Atwrneiaeth Arhosol yn eu lle (gweler ein blogiau blaenorol).  Yn anffodus, ac am ba bynnag reswm, nid yw pobl bob amser yn ceisio cyngor cyfreithiol proffesiynol hyd nes y bydd hi’n rhy hwyr.

Mae aelodau o deuluoedd yn aml yn gofyn i ni drefnu Atwrneiaeth Arhosol ar gyfer perthynas hŷn gan fod y berthynas wedi “colli galluoedd meddyliol”.  Dogfen yw Atwrneiaeth Arhosol y mae’n rhaid iddi gael ei llofnodi a’i chymeradwyo gan y person sy’n dyfarnu’r pŵer. Golyga hyn fod yn rhaid i’r person ddeall natur y ddogfen y maent yn ei llofnodi. Yn anffodus os yw person wedi colli galluedd meddyliol ac nad oes modd iddo neu iddi ddeall natur y ffurflen mae hi’n rhy hwyr i fwrw ymlaen â ffurflen Atwrneiaeth Arhosol.

Yn aml, a hyd yn oed os nad oes Atwrneiaeth Arhosol mewn grym, mae gofyn i bobl ymdrin â materion y person yma, er enghraifft, er mwyn sicrhau bod biliau’n cael eu talu neu hyd yn oed i ymdrin â gwerthu eiddo.

Os nad oes ffurflen Atwrneiaeth Arhosol mewn lle mae angen cyflwyno cais i’r Llys Gwarchod fel bod modd i’r Llys benodi aelod o deulu i weithredu fel Dirprwy a benodir gan Lys.

Nid yw’r drefn o gyflwyno cais i’r Llys am Orchymyn Dirprwyaeth yn syml.  Mae gofyn i’r ymgeisydd a hefyd feddyg lofnodi nifer o ffurflenni. Unwaith y bydd y ffurflenni hyn wedi’u cyflwyno i’r Llys mae gofyn i wahanol aelodau o deuluoedd lenwi tystysgrifau gwasanaeth ac yna’u dychwelyd i’r Llys. Gall camgymeriadau ar y ffurflenni neu gamgymeriadau o ran dilyn y drefn arwain at oedi sylweddol.

Er mai’r sefyllfa ddelfrydol yw sicrhau bod Atwrneiaeth Arhosol yn ei lle, os nad oes un mewn lle, gall Cyfreithwyr Llys Cennen gynorthwyo’i gleientiaid â’r broses o gyflwyno cais i’r Llys Gwarchod, gan sicrhau bod Gorchymyn y Llys yn cael ei dderbyn cyn gynted â phosibl.    Cysylltwch â Mr Hefin Rees os oes angen cymorth arnoch o ran cyflwyno cais i’r Llys Gwarchod am Orchymyn Dirprwyaeth.