Mewn hinsawdd ariannol anodd mae’n gryn demtasiwn i geisio arbed arian drwy drefnu Grant Profiant mewn ystad heb gymorth cyfreithiwr. Eto i gyd, awgryma’r ffigurau diweddaraf sydd wedi’u rhyddhau gan yr Uchel Lys nad yw mynd ati eich hun yn syniad da. Dengys ffigurau gan Adran Siawnsri’r Uchel Lys fod nifer yr hawliadau yn erbyn Gweithredwyr am esgeulustod wedi cynyddu 300% yn 2013 o’i gymharu â 2012. Amrywia’r hawliadau o gamddehongli’r ewyllys (un ai’n fwriadol neu’n ddamweiniol yn sgil diffyg gwybodaeth am y gyfraith) i ddosbarthu twyllodrus o asedau a hyd yn oed dwyn.

Gall unrhyw ymgyfreitha fod yn ddrud ond mae ymgyfreitha yn ymwneud ag ystadau yn eithriadol o ddrud. Os canfyddir bod gweithredwr wedi torri ei ddyletswydd tuag ar yr ystad y Gorchymyn cost arferol fyddai bod yn rhaid i’r gweithredwr dalu’r costau hynny’n bersonol. Y perygl i fuddiolwyr yr ystad yw y gallai fod yn rhaid i’r ystad ysgwyddo’r costau os nad oes gan y gweithredwr asedau digonol. Gall ymgyfreitha o’r fath gael effaith ddifrifol iawn ar werth yr ystad ac ar y berthynas rhwng y partïon.

Er y gall person lleyg drefnu profiant byddem yn awgrymu nad yw hyn ond yn cael ei wneud ar gyfer yr achosion mwyaf syml a dylai’r buddiolwyr gweddilliol werthfawrogi’r risgiau cysylltiedig.

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os hoffech gymorth â gweinyddu ystad.

27 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.