Gall pobl nodi sawl rheswm dros beidio â gwneud ewyllys, gan gynnwys:

  • Cost tybiedig gwneud ewyllys drwy gyfreithiwr.
  • Rhagdybiaeth y bydd bopeth yn trosglwyddo i’w perthynas agosaf, beth bynnag sy’n digwydd.
  • Cred nad oes ganddynt ddigon o asedau i gyfiawnhau gwneud ewyllys.
  • Y syniad fod ewyllys yn rhywbeth i’w gwneud pan fyddwch yn hŷn.
  • Amharodrwydd i drafod marwolaeth.

Beth bynnag yw’r rheswm, gall peidio â gwneud ewyllys arwain at filiau cyfreithiol uwch, oedi posibl wrth weinyddu’r ystad, arian yn mynd i bobl nad oeddech yn dymuno iddynt ei etifeddu a hefyd, yn amodol ar eich asedau, gallai arian fynd i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi!

Gall ewyllys a gaiff ei llunio’n broffesiynol sicrhau mai’r bobl yr ydych yn dymuno iddynt etifeddu eich asedau sy’n eu derbyn ar ôl eich marwolaeth, a gall gynnwys cynllunio ar gyfer treth etifeddiaeth er mwyn osgoi’r angen i dalu’r dreth heb fod angen. Gall ewyllys hefyd roi cryn heddwch meddwl i chi.

Gall ewyllys hefyd gynnwys manylion fel a ydych yn dymuno cael eich amlosgi neu eich claddu, a ble. Gall pobl â phlant ifanc benodi gwarcheidwad i ofalu am eu plant rhag ofn y byddai’ r gwaethaf yn digwydd. Os oes gan bobl blant gall ewyllys sicrhau eu bod yn osgoi’r anawsterau a allai fod ynghlwm wrth reolau diffyg ewyllys. Yn arbennig, ac yn amodol ar eich asedau, os nad oes ewyllys gallai rhan o’r ystad fod ynghlwm wrth berchenogaeth am oes yn hytrach na’i bod yn trosglwyddo i’r gŵr/wraig, gan gael ei rhyddhau i’r plant pan fyddant yn 18 oed.

Wrth gwrs, mae’n bosibl  gwneud ewyllys gartref ond ni fyddwch gan amlaf yn arbed arian drwy wneud hyn yn sgil yr holl gamau ffurfiol angenrheidiol ac yn sgil holl gymhlethdod ewyllysiau. Gall ewyllys nad yw wedi’i llunio’n iawn gael effaith andwyol ar yr ystad a hefyd y buddiolwyr posibl.

Os hoffech drafod llunio ewyllys cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynorthwyo.

6 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.