Mae pawb yn hoffi bargen a gall pobl dybio bod prynu pecyn ewyllys o siop ar y Stryd Fawr neu o’r we yn syniad da ac yn ffordd dda o arbed arian drwy beidio â mynd i weld cyfreithiwr. Mae llawer yn tybio bod cost llunio ewyllys gyda chyfreithiwr gan amlaf lawer yn uwch na’r gwir gost.

Mae rhai pobl yn tybio bod llunio ewyllys yn broses syml ac o’r herwydd nid ydynt yn awyddus i dalu cyfreithiwr i’w wneud drostynt. Mewn egwyddor mae llunio ewyllys yn broses syml. Cyn belled ag y mae’r ewyllys yn cydymffurfio â’r rheolau a gaiff eu rhestru yn Neddf Ewyllysiau 1837 a chyn belled â bod gan y person sy’n llunio’r ewyllys alluedd meddyliol digonol i wneud hynny ac nad yw’n gweithredu o dan ddylanwad gormodol mae’r ewyllys yn ddilys. Y broblem yw y gall fod yn hawdd iawn i wneud camgymeriad wrth lunio ewyllys cartref sy’n golygu eich bod yn torri rheolau’r Ddeddf Ewyllysiau neu’n ei gwneud hi lawer yn haws i rywun herio’r ewyllys.

Camgymeriadau cyffredin a all olygu bod ewyllysiau cartref yn annilys yw dim ond un tyst yn llofnodi’r ewyllys neu efallai fod dau dyst wedi llofnodi’r ewyllys ond nad oeddent yn bresennol ar yr un pryd neu efallai nad yw’r Ewyllyswr wedi llofnodi’r rhan gywir o’r ewyllys.

Yn aml gall ewyllys cartref fod yn ddilys ond efallai nad yw wedi arwain at y canlyniadau yr oedd yr Ewyllyswr wedi bwriadu eu sicrhau. Enghreifftiau cyffredin yw tyst sy’n fuddiolwr yn yr ewyllys. Trwy dystio i’r ewyllys mae’n atal ei hun rhag derbyn unrhyw hawl. Gall cymalau niwlog ac aneglur hefyd arwain at ansicrwydd ynghylch y rhodd a gall y rhodd fethu. Yn aml iawn yn ogystal nid yw ewyllysiau cartref yn mynd i’r afael â’r canlyniadau posibl fel y buddiolwyr yn marw cyn yr Ewyllyswr, neu nid ydynt yn cynnwys pob rhan o’r ystâd sy’n arwain at achos rhannol o farwolaeth heb ewyllys.

Yn ogystal ag anawsterau â dilysrwydd neu union ystyr yr ewyllys gall fod lawer yn haws i herio ewyllysiau cartref o’u cymharu ag ewyllysiau a gaiff eu llunio’n broffesiynol. Mae nifer yr achosion lle y mae pobl yn herio cynnwys ewyllysiau wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf a gall ewyllysiau cartref ei gwneud hi’n haws i aelod anhapus o’r teulu honni bod yr ewyllys yn annilys yn sgil dylanwad gormodol person arall, diffyg cymhwyster ewyllysiol gan yr Ewyllyswr neu dwyll.

Mae achosion ymgyfreitha ynghylch ewyllysiau yn gostus iawn a gall pob parti wynebu biliau o filoedd o bunnoedd. Er y gall pobl dybio bod prynu pecyn ar gyfer llunio ewyllys cartref yn ffordd dda o arbed arian, o’i gymharu â cheisio cymorth proffesiynol, gallai’r perygl o safbwynt gwneud camgymeriadau neu wynebu heriau olygu y gall gwir gost yr ewyllys cartref gynyddu i filoedd o bunnoedd.

Os hoffech drafod llunio ewyllys cysylltwch ag un o’n swyddfeydd er mwyn trefnu apwyntiad.

8 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.