Mae Pŵer Twrnai Parhaol yn ddogfen gyfreithiol bwerus sy’n eich galluogi i ddewis person a fyddai’n gofalu am eich materion os na fyddai modd i chi wneud hynny eich hun, er enghraifft yn sgil diffyg gallu meddyliol. Mae gwahaniaeth mawr rhwng Pŵer Twrnai Parhaol ac Ewyllys gan eu bod yn cyflawni swyddogaethau cwbl wahanol. Ni fydd Pŵer Twrnai Parhaol ond mewn grym tra’ch bod yn fyw ac nid yw eich Ewyllys ond yn weithredol ar ôl i chi farw.

Mae’r Pŵer Twrnai Parhaol yn eich galluogi i ddewis person neu bobl (gallwch ddewis hyd at bedwar) a fyddai’n gweithredu ar eich rhan a hefyd nodi sut y byddant yn gweithredu, hynny yw a oes yn rhaid i bob un ohonynt lofnodi a chymeradwyo pob dogfen neu a all un twrnai lofnodi ar ran pawb.

Unwaith y caiff y ffurflen ei chofrestru mae’n weithredol a gellir ei defnyddio pan fo angen.

Mae dau fath o Bŵer Twrnai Parhaol ar hyn o bryd: Pŵer Twrnai Parhaol ar gyfer Iechyd a Lles a Phŵer Twrnai Parhaol ar gyfer Cyllid ac Eiddo. Mae’r Pŵer Twrnai Parhaol ar gyfer Iechyd a Lles yn galluogi’r twrneiod i wneud penderfyniadau ynghylch materion fel cartref gofal neu ofalwyr a gallwch hefyd roi’r hawl iddynt wrthod neu ganiatáu triniaeth i gynnal bywyd os na allwch wneud hynny eich hun.

Mae’r Pŵer Twrnai Parhaol ar gyfer Cyllid ac Eiddo yn galluogi’r twrneiod i ymdrin â materion fel cyfrifon mewn banciau a chymdeithasau adeiladu, eich eiddo a hefyd i ymdrin â sefydliadau fel yr Adran Gwaith a Phensiynau ac unrhyw ddarparwyr pensiwn preifat. Gallwch drefnu’r ddau fath o Bŵer Twrnai Parhaol neu un ohonynt.

Gallwch hefyd gyfyngu ar yr hyn y gall twrneiod ei wneud, gan gynnwys peidio â chaniatáu iddynt ymdrin â’r eiddo neu eu galluogi i ymdrin â rhai cyfrifon banc yn unig. Gallwch hefyd nodi cyfarwyddiadau iddynt ar y ffurflen. Cyn belled â bod gennych y gallu meddyliol gallwch hefyd ganslo’r ffurflen ar unrhyw adeg.

Os bydd rhywun yn colli gallu meddyliol ac nad oes Pŵer Twrnai Parhaol yn ei le gall hyn achosi cryn anhawster. Gall sefyllfa o’r fath achosi llawer mwy o ofid i aelodau’r teulu a hefyd mae’r opsiwn sydd ganddynt o gyflwyno cais i’r Llys Gwarchod am Orchymyn Dirprwyaeth yn golygu proses hir a drud iawn.

Wrth gwrs y gobaith yw na fydd angen defnyddio’r Pŵer Twrnai Parhaol ar ôl ei drefnu ond gall ychydig o flaengynllunio roi cryn sicrwydd meddwl.

10 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.