Yn ddiamau, dylai hyd yn oed y cyfreithwyr mwyaf profiadol fod yn barod bob amser i dderbyn cyngor cyfreithiol annibynnol. Awgryma achos diweddar fod hyn yn fwy perthnasol nag erioed i bobl anghymwys sy’n ceisio cynrychioli eu hunain.

Caiff Hawliwr neu Amddiffynnydd sy’n cynrychioli ei hun ei alw’n ymgyfreithiwr drosto’i hun. Ers i gymorth cyfreithiol ddod i ben ar gyfer achosion ymgyfreitha sifil, ac yn achos y rhan fwyaf o achosion teuluol, mae nifer yr ymgyfreithwyr drostynt eu hunain wedi cynyddu’n sylweddol. Yn gam neu’n gymwys, mae’r Llysoedd wedi bod ychydig yn fwy trugarog i’r ymgyfreithwyr o safbwynt amser ar gyfer ffeilio dogfennau a chydymffurfiaeth â rheolau’r Llys. Mae hyn wedi achosi cryn oedi a dryswch mewn rhai achosion. Ymddengys fod y Llys Apêl bellach wedi mynd i’r afael â’r anhawster o safbwynt trin parti sydd â chynrychiolaeth gyfreithiol yn wahanol i barti heb gynrychiolaeth gyfreithiol.

Yn achos Nata Lee Limited v Abid and Another manteisiodd y Llys Apêl ar y cyfle i bwysleisio bod yn rhaid i’r Rheolau Gweithdrefnau Sifil gael eu cymhwyso yn yr un modd i ymgyfreithwyr heb gynrychiolaeth ac ymgyfreithwyr drostynt eu hunain.

Nododd yr Arglwydd Ustus Briggs “nid yw’r Rheolau Gweithdrefnau Sifil, ar hyn o bryd, yn gwneud darpariaeth benodol nac ar wahân ar gyfer ymgyfreithwyr drostynt eu hunain”. Ymddengys felly y bydd y person lleyg sy’n cynrychioli ei hun yn y Llys ac nad yw’n dilyn y rheolau priodol ac amserlen y Llys ac sy’n ceisio dadlau “Rwy’n ymgyfreithiwr drosto’i hun ac nid oeddwn yn deall yr hyn yr oedd angen i mi ei wneud” fel amddiffyniad yn wynebu cryn anawsterau ac efallai na fydd yr achos yn cael ei drin mewn modd mor drugarog ag ynghynt. Gallai hyn arwain at Orchmynion costau yn erbyn y parti neu gallai’r hawliad neu’r amddiffyniad gael ei wrthod yn llwyr.

Mae natur ymgyfreitha’n gymhleth ynddo’i hun ac mae’r Rheolau Gweithdrefnau Sifil yn dechnegol iawn ac yn llawn cymalau a all faglu pobl. Rydym ni yn Llys Cennen yn awgrymu’n gryf eich bod yn ystyried yn ofalus cyn dechrau unrhyw ymgyfreitha oherwydd y costau posibl. Nid ar chwarae bach y gallwch gynrychioli eich hun yn llwyddiannus.

Os oes arnoch angen cyngor mewn perthynas ag achos ymgyfreitha newydd neu achos presennol cysylltwch ag un o’n swyddfeydd a gwnewch apwyntiad i weld Mr Hefin Rees.

21 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.