Mae un o’n partneriaid sef Susan Howell, na allai braidd redeg milltir 18 mis yn ôl, wrthi’n paratoi i redeg marathon heriol 26 milltir er mwyn codi arian ar gyfer elusen plant.

Bydd Susan, sy’n 41 oed, yn rhedeg marathon heriol Paris ar Ebrill 6 er mwyn codi arian ar gyfer Ysbyty Plant Cymru, Apêl Arch Noa. Mae’r elusen hon yn helpu plant sâl a phlant sy’n agored i niwed.

Mae’r fam i bedwar o blant wedi bod yn hyfforddi’n galed wrth baratoi ar gyfer y diwrnod mawr, gan ymarfer ar ei phalmentydd lleol a hefyd redeg dau hanner marathon yn ystod y flwyddyn a hanner diwethaf.

“Rwy’n benderfynol o wneud hyn. Er nad oeddwn yn rhedwr o’r blaen rwy’n hyfforddi’n galed nawr ac mae’r hanner marathons wedi fy helpu i baratoi ar gyfer yr her fwyaf eto.”

Mae Susan, sy’n gweithio yn swyddfeydd Llys Cennen yn Rhydaman, Llandeilo a Chaerfyrddin, hefyd wedi cysylltu â Banc Barclays ac maen nhw wedi cytuno i ddarparu arian cyfatebol.

Er mwyn ceisio codi cymaint â phosibl o arian mae’r fam brysur, gyda chymorth ei ffrind agos Nicola McGrane, wedi trefnu noson elusennol yng Nghlwb Rygbi Llandybie ar Fawrth 21. Bydd cerddoriaeth a gwobrau raffl ar y noson.

“Meddyliais y byddai noson elusennol yn ffordd wych o godi hyd yn oed mwy o arian ar gyfer yr apêl, a byddwn yn croesawu unrhyw roddion gan fusnesau lleol i’w cynnig fel gwobrau raffl.”

Susan fydd yn talu am ei thaith i Baris gan nad yw’n awyddus i ddefnyddio’r arian y mae’n ei godi ar ei chyfer hi – mae hi am i bob ceiniog fynd i’r apêl.

“Rwy mor ddiolchgar i bawb sydd wedi fy helpu, ac yn arbennig Nicola. Os hoffai unrhyw un fy noddi gallant fynd i’m tudalen Just Giving sef http://www.justgiving.com/Susan-Howell

Gallwch hefyd ddilyn Susan ar Twitter lle y bydd yn cyflwyno’r newyddion diweddaraf ynghylch ei hyfforddiant a’i noson elusennol – @Squidgysue

Susan Paris

9 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.