Mae Robert Chote o’r swyddfa sy’n gyfrifol am y Gyllideb wedi amcangyfrif yn ddiweddar y byddai codi ffioedd profiant sy’n gymesur â gwerth yr ystâd yn creu cymaint â £300 miliwn ar gyfer y Refeniw bob blwyddyn ac y dylid bellach ei ystyried yn dreth.

O 1 Mai eleni bydd y ffioedd yn seiliedig ar raddfa newidiol o £0 ar ystad o £50,000.00 i hyd at £20,000.00 ar ystad gwerth £2,000,000.00 neu fwy. O’r herwydd mae angen i ffermwyr a pherchenogion busnes eraill a hefyd unigolion uchel eu gwerth ystyried eu hewyllys ar frys. Wedi dweud hynny, hyd yn oed ar ben isaf y raddfa ffioedd, mae modd cymryd rhai camau bach ar gyfer lleihau’r ffioedd a delir.

Yn anochel mae canlyniadau eraill ynghlwm wrth fesurau cynllunio treth ac mae angen ystyried anghenion cynllunio ystad ar lefel ehangach. Nid ydym yn awgrymu bod pobl yn gwneud hyn heb ystyried yr ystad gyfan a heb geisio cyngor proffesiynol. .

Fel cwmni, byddem yn awgrymu bod pobl yn adolygu eu hewyllys a’u gwaith cynllunio ystad bob ryw 4 i 5 mlynedd, wrth i’ch amgylchiadau newid neu os bydd y gyfraith neu’r drefn drethu’n newid. Mae’r newid hwn yn sicr yn un o’r sefyllfaoedd hynny.

Os ydych yn barnu y gallai’r newid hwn effeithio arnoch chi cysylltwch â ni ar bob cyfrif os hoffech ymgynghoriad. Os nad oes angen i chi gymryd unrhyw gamau ni fyddem yn cynnig codi tâl, ond o ystyried swm y ffioedd posibl ar gyfer llawer o ystadau gallai ein ffi arbed llawer iawn o arian i chi o safbwynt ffioedd profiant. Mae’n sicr yn rhywbeth i’w ystyried…