Amcangyfrifir nad yw dau draean ohonom wedi gwneud ewyllys eto, a’n bod yn credu y bydd ein perthynas agosaf yn derbyn ein hasedau’n awtomatig pan fyddwn yn marw. Nid dyma’r sefyllfa bob amser. Gan ddibynnu ar faint ystâd, efallai na fydd holl asedau pâr priod hyd yn oed yn mynd i’r gŵr neu’r wraig yn awtomatig. Er y bydd rhan o’r ystâd yn mynd i’r gŵr neu’r wraig, gallai rhan o’r ystâd, o dan reolau diffyg ewyllys, gael ei rhannu’n ddwy ran. Bydd y rhan gyntaf yn cael ei rhannu’n gyfartal rhwng plant y person sydd wedi marw a bydd angen buddsoddi’r rhan arall er mwyn creu buddiant am oes ar gyfer y gŵr neu’r wraig sydd ar ôl. Bydd yr arian hwnnw’n mynd yn awtomatig i’r plant pan fydd y gŵr neu’r wraig sydd ar ôl yn marw.

Os nad yw cwpwl yn briod nid oes gan y partner sydd ar ôl hawl awtomatig i asedau sydd ond yn enw’r person sydd wedi marw. Bydd yr asedau hynny’n cael eu trosglwyddo i deulu’r person sydd wedi marw oni bai y caiff cais ei gyflwyno i’r Llys a bod modd i’r teulu gytuno ar drefniant.

Yn rhyfeddol, mae arolwg wedi dangos nad yw dwy ran o dair o’r boblogaeth yn gwybod ble y mae ewyllys eu rhieni’n cael ei gadw. Er bod pobl yn rhagdybio bod ewyllys wedi’i greu nid ydynt yn gwybod a yw’r ewyllys gwreiddiol yn cael ei gadw yn nhŷ eu rhieni, mewn banc, neu fod gan gwmni cyfreithiol gopi ohono. Pan fydd rhywun yn marw mae’n bwysig sicrhau bod modd cael gafael ar yr ewyllys yn gyflym ac yn ddidrafferth er mwyn achosi cyn lleied â phosibl o ofid i’r teulu. Mae Cyfreithwyr Llys Cennen yn aelodau o Certainty, sef y Gofrestr Genedlaethol ar gyfer Ewyllysiau. Pan gaiff ewyllys ei greu gyda ni, byddwn yn cofrestru ei fodolaeth gyda Certainty, a hynny am ddim, ar ran ein cleientiaid oni bai eu bod yn dymuno peidio â’i gofrestru. Mae gwneud ewyllys a’i gofrestru yn sicrhau heddwch meddwl ac yn symleiddio’r broses ar gyfer y teulu sydd ar ôl.

Yn amlwg mae colli aelod o’r teulu’n achosi cryn straen a gofid a gall poeni am fodolaeth neu leoliad ewyllys achosi straen a phwysau ychwanegol. Mae modd osgoi hyn. Os hoffech wneud ewyllys neu newid eich ewyllys neu os hoffech gofrestru ewyllys presennol gyda Certainty, y Gofrestr Genedlaethol ar gyfer Ewyllysiau, cysylltwch â’n swyddfeydd. Gallwn eich cynorthwyo â hyn.

15 Comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.