Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Polisi Diogelu Data Cyfreithwyr Llys Cennen

Cyfreithwyr Llys Cennen  (“Llys Cennen”) a’i wefan www.llyscennen.co.uk

Yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn bydd Llys Cennen a’i wefan yn sicrhau eu bod yn gwneud y canlynol wrth gasglu eich Data Personol:

 • Prosesu mewn modd cyfreithlon, teg a thryloyw
 • Casglu at ddibenion penodol, clir a dilys
 • Bydd y data a gaiff eu casglu yn ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i’r hyn sydd ei angen at y dibenion y cânt eu prosesu
 • Bydd y data a gaiff eu casglu yn gywir a chyfredol
 • Ni chaiff y data eu cadw mewn modd lle y bydd modd adnabod unigolion am gyfnod hirach nag sydd ei angen at y dibenion y’u darparwyd ar eu cyfer
 • Bydd y data’n cael eu diogelu gan fesurau technegol a sefydliadol priodol
 • Ni chaiff y data eu trosglwyddo heb i fesurau diogelu digonol gael eu defnyddio

Mae’n bwysig fod yr wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol felly gofynnwn i chi wneud y canlynol:

 • Rhoi gwybodaeth gywir i ni
 • Ein hysbysu cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw newidiadau, er enghraifft cyfeiriad newydd.

Pwy ydym ni?

Cwmni o gyfreithwyr yw Cyfreithwyr Llys Cennen a chawn ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr. Rydym wedi’n lleoli yn 52 Stryd y Coleg, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 3AG Rhif Cofrestru 59301, 9 Heol y Gwyddau, Caerfyrddin SA31 1DE Rhif Cofrestru 598473 a 56 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6HA Rhif Cofrestru 564623.

Rhif Cofrestru Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: Z8975506

Rhif Cofrestru TAW: 791 2498 00

I gael rhagor o wybodaeth am y polisi hwn cysylltwch â’n Swyddog DIogelu Data Mr Hywel Davies yn unrhyw un o’r cyfeiriadau uchod neu gan ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r cyfeiriad e-bost canlynol:

 

 

Beth yw Data Personol?

Data personol yw unrhyw wybodaeth amdanoch chi neu wybodaeth sy’n gysylltiedig â chi sy’n ein galluogi i’ch adnabod. Gall hyn ddeillio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r data hynny’n unig neu o gyfuniad o wahanol ddarnau o wybodaeth sydd gennym amdanoch neu y gallwn ddod o hyd iddi amdanoch.

Gall Data Personol fod yn ffeithiol (er enghraifft, enw, cyfeiriad e-bost, lleoliad neu ddyddiad geni) neu’n farn ynghylch camau gweithredu neu ymddygiad person.

Gall Data Personol gynnwys categorïau arbennig o Ddata Personol a Data Personol wedi’u ffugenwi ond nid yw’n cynnwys data dienw nac ychwaith ddata lle y mae enw unigolyn wedi’i ddileu’n barhaol.

Mae categorïau arbennig o Ddata Personol yn cynnwys gwybodaeth am darddiad o ran hil neu ethnigrwydd, safbwyntiau gwleidyddol, credoau crefyddol neu gredoau tebyg, aelodaeth o undeb llafur, cyflyrau iechyd corfforol neu gyflyrau iechyd meddwl, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, data biometrig neu enetig a Data Personol ynghylch troseddau ac euogfarnau.

Golyga ffugenwi ddisodli gwybodaeth sy’n ei gwneud hi’n bosibl i adnabod unigolyn, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, gan wybodaeth ffug neu ffugenwau fel nad oes modd adnabod y person y mae’r data’n gysylltiedig ag ef heb ddefnyddio gwybodaeth ychwanegol a gaiff ei chadw ar wahân ac mewn lle diogel.

Pa fathau o Ddata Personol rydym yn eu casglu?

Mae’r mathau o Ddata Personol rydym yn eu casglu yn cynnwys enw, oedran/dyddiad geni, gwybodaeth gyswllt, manylion gweithgarwch defnyddwyr a’u dewisiadau, manylion ynghylch dyfeisiau, gwybodaeth am gardiau credyd a debyd, manylion contractau gan gynnwys y nwyddau a’r gwasanaethau a ddarperir a chopïau o ddogfennau rydych yn eu darparu er mwyn cadarnhau eich oedran neu’ch manylion personol.

Nid ydym fel arfer yn casglu Data Personol ynghylch plant o dan 16 oed. Eto i gyd, mae nifer cyfyngedig o’r gweithgareddau rydym yn eu gwneud yn golygu bod angen casglu Data Personol plant, er enghraifft cystadlu mewn cystadleuaeth a ffurflenni caniatâd ar gyfer lluniau/fideos.

Cysylltwch â ni os hoffech ragor o wybodaeth am y mathau o Ddata Personol rydym yn eu cadw amdanoch.

 

 

Sut a pham rydym yn casglu Data Personol?

Rydym yn casglu Data Personol mewn sawl ffordd, gan gynnwys pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw o’n gwefannau neu leoliadau, pan fyddwch yn gofyn am ddyfynbris, pan fyddwch yn cysylltu â ni (gan gynnwys gwneud cwyn), pan fyddwch yn cwblhau arolwg rydym yn ei anfon atoch neu pan fyddwn yn adolygu gwasanaeth.

Rydym yn casglu ac yn prosesu eich Data Personol ar sail un neu fwy o’r rhesymau/seiliau cyfreithiol canlynol:

 • Mae angen i ni gyflawni contract yr ydych wedi ymrwymo iddo gyda ni, neu mae angen gwneud hyn cyn ymrwymo i gontract (er enghraifft, i ddarparu’r gwasanaeth cyfreithiol yr ydych wedi gofyn amdano);
 • Rydych wedi rhoi caniatâd i ni brosesu eich Data Personol at ddiben penodol (er enghraifft, i roi gwybodaeth i chi am ein gwasanaethau cyfreithiol);
 • Mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft i gynnal diwydrwydd dyladwy amdanoch chi, ein cleient);
 • Mae gennym fudd cyfreithlon mewn gwneud hynny, ac rydym wedi ystyried eich hawliau (er enghraifft, i dderbyn adborth ar ein gwasanaeth neu i’ch deall chi fel cleient yn well);
 • Mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn gwarchod eich buddiannau allweddol (er enghraifft, i warchod eich bywyd)

Sut allaf weld neu gywiro fy Nata Personol, gofyn iddynt gael eu dileu, gofyn iddynt gael eu trosglwyddo i sefydliad arall neu arfer un o’m hawliau eraill?

Caiff y rhan fwyaf o’r Data Personol rydym yn eu casglu eu casglu’n uniongyrchol gennych chi. O’r herwydd, chi sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn gywir. Rydym yn eich annog i roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw newid i’ch Data Personol, fel cyfeiriad newydd. Pan welir bod gwybodaeth yn anghywir, un ai drwy’ch camau gwirio chi neu yn dilyn neges gennych chi, caiff ei diweddaru.

Cysylltwch â’n swyddfa yn Rhydaman i ddiweddaru eich Data Personol.

 • Rhif Ffôn: 01269 592658
 • E-bost:  hywel@llyscennen.co.uk
 • Cyfeiriad: Cyfreithwyr Llys Cennen, 52 Stryd y Coleg, Rhydaman SA18 3AG

Nodwch y gallai gymryd hyd at 48 awr (yn ystod dyddiau gwaith) i ddiweddaru eich manylion.

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a nodir uchod os hoffech ragor o wybodaeth am y polisi hwn, gweld eich Data Personol, gofyn iddynt gael eu dileu neu ofyn iddynt gael eu trosglwyddo i sefydliad arall.

Ni fyddwn yn ailddefnyddio eich Data Personol at diben newydd, ac eithrio’r diben y cawsont eu casglu ar ei gyfer, oni bai fod y defnydd newydd yn gysylltiedig â’r diben gwreiddiol, os ydym wedi’ch hysbysu ynghylch y defnydd newydd ac wedi rhoi cyfle rhesymol i chi wrthwynebu, neu os yw’r defnydd newydd yn cael ei ganiatáu neu’n ofynnol o dan y gyfraith.

Cysylltwch â ni os hoffech ragor o wybodaeth am y modd yr ydym wedi casglu eich Data Personol a’r rhesymau am hyn.

Am faint y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw eich Data Personol tra bo’u hangen i fodloni ein gofynion busnes a’n gofynion cyfreithiol. Gan amlaf ni fydd y cyfnod hwn yn hirach na 12 mlynedd ar ôl i’r mater ddod i ben. Unwaith y byddwn o’r farn nad oes angen y Data Personol mwyach cânt eu dileu neu’u gwneud yn ddienw.

Mae’n bwysig nodi bod holl gyflogeion Llys Cennen yn dilyn polisi diogelwch data sy’n berthnasol i’r holl gwmni. Dim ond cyflogeion awdurdodedig a all weld Data Personol a bydd y cyflogeion hyn wedi cytuno i sicrhau cyfrinachedd yr wybodaeth hon.

Pa hawliau sydd gennyf o safbwynt y Data Personol sydd gennych amdanaf?

Oni bai fod eithriadau, mae gennych yr hawliau canlynol o safbwynt eich Data Personol:

 • Yr hawl i ofyn am gopi o’ch Data Personol y mae Llys Cennen yn eu cadw amdanoch;
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw Ddata Personol os gwelir eu bod yn anghywir neu os nad ydynt yn gyfredol;
 • Yr hawl i ofyn i’ch Data Personol gael eu dileu lle nad oes bellach angen i ni gadw data o’r fath;
 • Yr hawl i dynnu yn ôl eich caniatâd o safbwynt y prosesu ar unrhyw adeg lle rydym yn dibynnu ar eich caniatâd fel sail cyfreithiol ar gyfer prosesu eich Data Personol;
 • Lle y bo’n berthnasol, yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo eich Data Personol yn uniongyrchol i reolwr data arall (yr hawl i gludadwyedd data);
 • Yr hawl, os oes anghydfod o safbwynt cywirdeb neu brosesu eich Data Personol, i ofyn am gyfyngiad ar brosesu pellach;
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu Data Personol lle y mae’r prosesu’n seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon, cyflawni tasg er budd y cyhoedd/arfer awdurdod swyddogol, marchnata uniongyrchol a phrosesu at ddibenion ystadegau ac ymchwil gwyddonol/hanesyddol;
 • Yr hawl i gofnodi cwyn â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Sut gallaf wneud cwyn ynghylch y modd yr ydych wedi ymdrin â’m Data Personol neu wedi ymateb i gais i arfer fy hawliau o safbwynt pwnc y data?

Os ydych yn anfodlon â’r modd rydym wedi ymdrin â’ch Data Personol neu’r modd yr ydym wedi ymateb i arfer eich hawliau o safbwynt pwnc y data, mae gennych yr hawl i ofyn am adolygiad mewnol. Bydd adolygiad mewnol yn ystyried a ymdriniwyd yn briodol â’ch Data Personol a/neu eich cais, a hynny’n unol â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol ynghylch diogelu data.

Dylai ceisiadau am adolygiadau mewnol gael eu cyflwyno i’r Swyddog Diogelu Data, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod. Caiff adolygiadau mewnol eu cynnal gan y Partneriaid. Ein nod yw ymateb cyn pen 20 diwrnod gwaith i ddyddiad derbyn y cais am adolygiad mewnol.

Os ydych yn anfodlon â chanlyniad yr adolygiad gallwch ofyn am adolygiad gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae gan y Comisiynydd y pwerau i wrthdroi neu gadarnhau penderfyniad. Mae manylion cyswllt y Swyddfa isod. Bydd Cyfreithwyr Llys Cennen yn cadw at benderfyniadau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, oni bai y bydd o’r farn fod sail i gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf (Hawliau Gwybodaeth).