Professional | Friendly | Local

Bilingual Service

Ammanford 01269 592 658

Llandeilo 01558 822 222

Carmarthen 01267 233 999

Ein Haddewid

 • Proffesiynol

  Gall Llys Cennen gynnig gwasanaeth proffesiynol ac effeithlon – gyda chyngor cychwynnol AM DDIM a dim costau cudd.

 • Cyfeillgar

  Cwmni cyfeillgar iawn, cyswllt uniongyrchol â’ch cyfreithiwr a chyngor mewn iaith glir. Cwrdd â’r Tîm.

 • Lleol

  Rydym wedi bod yn helpu pobl Sir Gâr a phobl mewn ardaloedd eraill er 1927. Gall pob aelod o’r tîm eich cynghori yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ein Gwasanaethau

 • Ewyllysiau

  Does neb yn gwybod beth sydd ar y gorwel ac o’r herwydd gall llunio Ewyllys fod yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod eich holl faterion mewn trefn. Mae ewyllysiau yn eich galluogi i ddiogelu eich asedau, gan sicrhau bod eich treth ystadau yn effeithlon, ac maent hefyd yn sicrhau bod y bobl yr ydych yn dymuno iddynt dderbyn eich asedau yn eu derbyn, heb yr angen i’r Rheolau Diffyg Ewyllys benderfynu ar eich rhan. Gallwch hefyd, os ydych yn dymuno, benodi Gwarcheidwaid ar gyfer eich plant rhag ofn y byddwch yn marw cyn iddynt gyrraedd 18 oed. Mae gan ein Practis brofiad helaeth o ddrafftio Ewyllysiau a gallwn sicrhau bod eich dymuniadau’n cael eu cyflawni. Mae llunio Ewyllys yn arbennig o bwysig os oes gennych blant neu os ydych mewn perthynas ond heb briodi neu mewn partneriaeth sifil. Waeth pa mor syml neu gymhleth yw eich materion gallwn baratoi Ewyllys a fydd yn bodloni eich anghenion.

   

 • Profiant

  Gall marwolaeth aelod o’ch teulu greu cryn ofid. Yn ogystal ag ymdopi â’ch galar gallai fod yn rhaid i chi hefyd ymdopi â phrosesau ffurfiol fel trefnu Grant Profiant neu Lythyrau Gweinyddu. Mae gan ein Practis brofiad helaeth o ymdrin â phob mathau o ystadau amrywiol, gan gynnwys Ewyllysiau cymhleth, Treth Etifeddiant, buddiolwyr coll ac anghydfodau. Gall ein Practis ymdrin â’r ystad mewn modd sensitif, gan gynnig gwasanaeth personol ar gyfer gweinyddu’r ystad.

   

 • Ymgyfreitha

  Er y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn dymuno osgoi unrhyw wrthdaro a chamau gweithredu gan Lys, nid oes modd ei osgoi o bryd i’w gilydd a gall anghydfod godi. Gallwn gadarnhau ein bod yn cynorthwyo unigolion a hefyd fusnesau â phob mathau o anghydfod ac rydym hefyd yn gweithredu ar ran Hawlwyr a Diffynyddion. Os yw’r anghydfod ynghlwm wrth hawliad am arian, anghydfod ynghylch Ewyllys, Ymddiriedolaethau Tir neu faterion yn ymwneud ag eiddo, gallwn eich cynorthwyo.

  Gallwn gadarnhau bod modd i ni eich cynorthwyo â materion Llys a hefyd faterion cyflafareddu er mwyn sicrhau canlyniad cyflym ac effeithlon boed drwy drafod, cyfryngu neu drwy fynychu’r Llys neu gyflafareddu.

   

 • Landlordiaid a Thenantiaid

  Er y gall rhentu eiddo fod yn fuddiol iawn ac yn fanteisiol yn ariannol yn anffodus gall anawsterau godi o bryd i’w gilydd. Gall yr anawsterau hyn gynnwys tenantiaid nad ydynt yn talu eu rhent, difrod i eiddo gan denantiaid a thenantiaid yn gwrthod gadael ar ôl i’w tenantiaeth ddod i ben. Gallwn gadarnhau bod modd i ni eich cynorthwyo â datrys unrhyw anghydfod o’r fath. Gallwn hefyd, os bydd angen, drefnu Gorchymyn Meddiannu yn erbyn y tenant drwy’r Llys Sirol.

   

 • Trawsgludo

  Os ydych yn prynu eich cartref cyntaf neu’n buddsoddi mewn eiddo mae angen i chi wybod bod y person proffesiynol yr ydych yn ymddiried ynddo ar gyfer gwerthu neu brynu eich eiddo yn berson profiadol ac effeithlon. Os byddwch yn cysylltu â ni ynghylch dyfynbris ar gyfer gwasanaeth trawsgludo byddwch yn gweld ein bod yn cymharu’n ffafriol â chwmnïau eraill er mai cyfreithwyr cymwys sy’n gwneud holl waith trawsgludo’r cwmni. Rydym yn ymdrin yn rheolaidd â phob math o waith trawsgludo – o brynu gan yr awdurdod lleol drwy’r cynllun cymorth prynu i brynu a gwerthu daliadau amaethyddol, ac o ddrafftio prydlesi busnes i ymdrin â thir i’w ddatblygu. Yn wir, cysylltwch â ni yn ddi-oed os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch prynu, gwerthu, rhentu neu brydlesu tir.

   

 • Ymgyfreitha Troseddol

  Os byddwch chi neu rywun sy’n agos atoch yn cael eich cadw mewn gorsaf heddlu bydd un o’n hymgyfreithwyr troseddol profiadol ar gael i ddod atoch, ddydd neu nos. Gan ein bod yn gyfreithwyr sydd ar ddyletswydd mewn gorsafoedd heddlu a llysoedd a chan fod gan ein cwmni hanes hir a balch o ymdrin â materion o’r fath gallwn eich cynorthwyo mewn gorsaf heddlu, Llys Ynadon, Llys y Goron a hyd yn oed yn y Goruchaf Lys. Mae dyletswydd ar yr heddlu i ofyn i chi yn yr orsaf a ydych yn dymuno derbyn cyngor gan gyfreithiwr. Beth bynnag y bo’r amgylchiadau dylech gytuno a dweud eich bod yn dymuno i ni weithredu ar eich rhan. Mae ein manylion wedi’u nodi ar y gronfa ddata genedlaethol a bydd y ganolfan alwadau ar gyfer cyfreithwyr ar ddyletswydd yn cysylltu â ni.

   

   

 • Cyfraith Teulu

  Gall teulu sy’n chwalu achosi amser anodd a gofidus iawn. Gall ein Practis gynnig gwasanaethau amrywiol iawn ym maes cyfraith teulu sy’n cwmpasu pob agwedd ar Gyfraith Teulu, gan gynnwys ysgariad, arian, materion yn ymwneud â phlant, mabwysiadu ac achosion gofal. Mae gan yr adran teuluoedd gyfreithwyr teulu arbenigol sy’n aelodau o baneli Cymdeithas y Gyfraith ar gyfer Cyfraith Plant, Uwch Gyfraith Teulu ac ar gyfer Cyfryngu i Deuluoedd. Trwy gynnig cyngor a chymorth arbenigol gallwn roi cymaint â phosibl o gymorth i chi ar adeg mor anodd. Credwn mewn datrys anghydfodau o fewn teuluoedd mewn modd uniongyrchol ond gan ddangos cydymdeimlad yn ogystal. Rydym wrth law i ymdrin â materion yn ymwneud â chyswllt a threfniadau byw a hefyd faterion yn ymwneud â mynychu’r llys. Mae’r Practis hefyd yn arbenigo mewn anghydfodau â’r awdurdod lleol.

   

 • Cyfryngu

  Gall perthynas sy’n chwalu achosi amser emosiynol iawn. Proses yw cyfryngu sy’n helpu cyplau sydd wedi penderfynu gwahanu neu ysgaru i drafod. Mae cyfryngwyr wedi’u hyfforddi i’ch helpu i gytuno ar y trefniadau gorau ar gyfer y dyfodol. Efallai fod angen i chi drafod materion fel gofalu am eich plant neu sut y caiff eich arian ei drefnu. Mae ein Practis yn cynnig Gwasanaethau Cyfryngu ynghylch Materion Teuluol sy’n ymwneud yn benodol â materion yn ymwneud ag arian a phlant. Gan ein bod yn aelod o Resolution rydym yn dilyn cod ymarfer er mwyn sicrhau bod y cyfryngu o ddefnydd wrth ddatrys materion sy’n deillio o berthynas yn chwalu mewn modd effeithiol, darbodus, cyflym, cyfleus a chyfeillgar.

Dyfynbris am ddim ar gyfer symud ty!

Llenwch ein ffurflen syml i gael dyfynbris…

Cliciwch yma